01:29

18 czerwca 2024 r.;    Imieniny obchodzą: Elżbieta, Paula, Marek

 

WAT - patronat

WGiSR UW - patronat

Certyfikat - Program WARS i SAWA

 

HISTORIA SZKOŁY - XXIV LO im. C. K. Norwida

XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida uprawnienia szkoły państwowej otrzymało w roku szkolnym 1945/46, ale istniało w Boernerowie już od jesieni 1944 roku - założone dla uciekinierów z powstańczej Warszawy przez Jadwigę Markiewicz, dr filozofii, pielęgniarkę i nauczycielkę matematyki.

W kwietniu 1996 roku Liceum święciło symboliczne pięćdziesięciolecie. Uroczystości rocznicowe przygotowali uczniowie, nauczyciele oraz absolwenci, którzy powołali ponadto Fundację Wychowanków i Przyjaciół XXIV LO im. C. K. Norwida - podkreślając swój związek ze szkołą, której dzieje częściowo oddają kolejne nazwy i siedziby.

 

Nazwy szkoły

1945/46 – 1946/47 Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Boernerowie
1947/48 Samorządowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Boernerowie
1948/49 – 1949/50 Samorządowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Boernerowie
1950/51 – 1957/58 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Boernerowie
W 1952 r. Boernerowo przemianowano na Bemowo
1958/59 – 1959/60 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 24 w Warszawie Bemowie
1960/61 – 1961/62 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 24 w Warszawie Bemowie
1962/63 – 1963/64 Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 24 w Warszawie Bemowie
1964/65 – 1971/72 XXIV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
od 7.10.1972 XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie
 

Siedziby szkoły

1944 – 1948 Wille przy ul. Wolności oraz ul. Sobczaka 39 i 40 (dawna POW)
1948 – 1957 Wille przy ul. Sobczaka i barak na ul. Łączności 40 (obecna Telewizyjna)
1957 – 1963 Budynek przy ul. 1 Maja (obecnie ul. Thommego)
1963 – 1965 Budynek przy ul. Połczyńskiej 56
1965 – 1966 Budynek przy ul. Obozowej 60 (razem z Liceum Pedagogicznym)
1966 – 1971 Budynek przy ul. Ożarowskiej 71
od roku szkolnego 1971/72 budynek przy ulicy Obozowej 60
 

Dyrektorzy

1947 – 1954 Jadwiga Markiewicz
1954 – 1956 Alina Świderska
1956 – 1959 Władysław Pikiewicz
1959 – 1963 Maria Trojanowska
1963 – 1967 Henryk Konopka
1956 – 1957, 1967 – 1985 Irena Grycewicz
1985 – 1986 Czesław Dobczyński
1986 – 1989 Barbara Szewczyk
1989 – 2018 Ryszard Wojciechowski
1989 – 2007 Katarzyna Tomaszewicz (wicedyrektor)
2007 – 2018 Anna Rzewuska-Kowalczyk (wicedyrektor)
od 2018 Anna Rzewuska-Kowalczyk (dyrektor)
2018 – 2019 Elżbieta Sadowska (wicedyrektor)
2019 – 2023 Marta Kubrak i Monika Zdunik (wicedyrektorzy)
od 2023 Izabela Głosek i Seweryn Szreder (wicedyrektorzy)
 
 

KALENDARIUM

Początki XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie związane są z dziejami oświaty w Warszawie.

1934 – 1939

Najstarsze zachowane ślady istnienia szkoły średniej to nieodebrane świadectwa z Prywatnej Szkoły Powszechnej Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w Boernerowie (1935/1936), Koedukacyjnej Prywatnej Szkoły Powszechnej Pocztowego Przysposobienia Wojskowego w Boernerowie (1936/1937), Prywatnej Szkoły Powszechnej Stopnia II Stowarzyszenia Pocztowego Przysposobienia Wojskowego (1937/38 i 1938/39).

 

1939 – 1944

W okresie okupacji w Boernerowie oficjalnie istniała jedynie siedmioklasowa szkoła podstawowa. W 1939 roku Niemcy zniszczyli łączące z Warszawą tory tramwajowe Młodzież miała duże kłopoty z dojazdem do szkół zawodowych (jedynej formy kształcenia po szkole podstawowej), a także na tajne komplety. Zorganizowania w Boernerowie tajnego nauczania w zakresie programu licealnego było koniecznością. Wykładały m.in. Janina Borkowska i Helena Grotowska.

 

1944, listopad

W listopadzie 1944 r. przy ul. Sobczaka 39 (d. POW) powstaje tajne Liceum Ogólnokształcące, zorganizowane przez Jadwigę Markiewicz [dr filozofii, matematyczkę w przedwojennym Prywatnym Żeńskim Gimnazjum pani Wołowskiej na ul. Pięknej 28],nauczycielkę i pielęgniarkę, która znalazła się w Boernerowie po rozbiciu jej oddziału powstańczego Warszawa -Śródmieście [...] Notatki z wykazem słuchaczy i nauczycieli pochodzą z dnia 7 XII 1944 r., z datą rozpoczęcia nauki 1 XI 1944 r.
Do grona nauczycielskiego należały panie: Janina Borkowska, Halina Grotowska, Zofia Cudny, Grabowska, Olga Łutzowa, Felicja Micheliesowa, Eugenia Średnicka, Anna Podlaska, Erna Maciejewska i p. Stefański.

[Ze wspomnień nauczycieli i mieszkańców Boernerowa zebranych przez przez Ewę Čečetkę-Cymerman]

 

1945, luty

8 lutego nauczyciele, którzy prowadzili w czasie okupacji tajne nauczanie, wysłali do Kuratorium Okręgu Warszawskiego prośbę o zezwolenie na otwarcie gimnazjum i liceum w Boernerowie. Odpowiedź Kuratorium z dnia 2 marca 1945 roku: Do Kierownictwa Kompletów Gimnazjalnych w Boernerowie. W odpowiedzi na pismo z dnia 8/II 45 r. niniejszym komunikuję, że Kuratorium O.S.W. żadnych zezwoleń na uruchomienie średnich zakładów ogólnokształcących w zasadzie nie udziela. Istniejące w Boernerowie komplety gimnazjalne mogą korzystać z tych samych praw w czasie wojennym, co i gimnazja, jeśli odpowiadają wszystkim warunkom wymaganym od zakładu średniego /obsada poszczególnych przedmiotów przez siły fachowe, dostateczny poziom naukowy/. Nacz. wydz. [podpis nieczytelny].
Początkowo szkoła funkcjonuje jako Prywatne Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne Jadwigi Markiewicz. Zajmuje cztery budynki opuszczone przez mieszkańców (dwa należą do internatu).

 

1945, czerwiec

Pierwsza, historyczna matura odbyła się w czerwcu 1945 r. Zdawało (i oczywiście zdało!) osiem osób: Zofia Bigo, Irena Górzyńska, Mirosław Kazoń, Władysław Kłodziński, Halina Krupecka, Zbigniew Ściwiarski, Anna Sieńczewska, Marian Kowalski. Matura ta odbywała się w obecności wysłannika kuratora, p. wizytatora Milewskiego i była poprzedzona huczną studniówką, w czasie której młodzież w kostiumach, zaimprowizowanych z firanek i zasłon, odegrała fragmenty utworów Niemcewicza, Słowackiego, Mickiewicza i Fredry. W utworach tych wykonanie głównych ról powierzono maturzystom i odtąd powstała swoista tradycja uświęcania wszystkich uroczystości szkolnych i akademii inscenizacjami. Wyglądało na to, że wśród naszych uczniów mamy mnóstwo talentów, np.: pieśniarze p. Karpińska, Zbigniew Ściwiarski; talenty choreograficzne p. Eugenia Fic [...] i p. Janusz Berliński; talenty aktorskie to: p. A. Nowacka [...], p. Barbara Bigo, p. Irena Górzyńska, Mieczysław Szelenbaum [...], p. Andrzej Osęka (obecnie krytyk sztuki). Tańce układane przez p. Grotowską były komponowane do melodii ludowych, do muzyki Paderewskiego i Straussa. W tym okresie nie istniały jeszcze teatry, sam wyjazd do Warszawy był trudny do urzeczywistnienia. Szkoła wtedy stała się ośrodkiem odgrywającym ważną rolę nie tylko w naszym osiedlu; osiedla Blizne, Groty i Babice wysyłały swoją młodzież, a poza tym licznie uczęszczały na imprezy organizowane przez szkołę. Nastąpiło ciekawe zjawisko, szkoła stała się rzeczywistym ośrodkiem życia młodzieży. [Fragment wspomnień nauczycielki, Janiny Borkowskiej]

 

1945/1946

Z protokołu egzaminu maturalnego Gimnazjum i Liceum w Boernerowie z 1946 roku: Do egzaminu dopuszczeni zostali na podstawie ukończenia II kl. liceum z wynikiem co najmniej dostatecznym decyzją Rady Pedagogicznej [lista dopuszczonych]. Ezgamin z języka polskiego rozpoczęto dn. 3-VI-46 o godz. 8.45. Po stwierdzeniu nienaruszonych pieczęci przez dyżurujących p.p. Markiewicz i Borkowską oraz przedstawicieli uczniów Nowosielską oraz Kijowskiego otworzono kopertę, w której znaleziono wyjaśnienie co do wariantów oraz dwie koperty mniejsze z tematami z języka polskiego i z fizyki. Otworzono kopertę z tematami z języka polskiego, która zawierała następujące tematy: Wariant A: 1) Myśli reformatorskie pisarzy epoki stanisławowskiej, 2) Co chciałbym robić dla odbudowującej się ojczyzny, 3) Rola i znaczenie granicy zachodniej w nowej demokratycznej Polsce. Wariant B: 1) Wynalazki czasu ostatniej wojny i ich zastosowanie, 2) Idee reform gospodarczych i politycznych w literaturze ostatniej (1918-1945), 3) Mój ulubiony autor. Na wniosek egzaminatora z języka polskiego p. Borkowskiej Jadwigi wybrano wariant B [...]. Egzamin zakończono o godzinie 13.45.

 

1946, sierpień

Zarządzeniem z dnia 16 sierpnia 1946 roku gimnazjum otrzymuje uprawnienia szkoły państwowej, co potwierdza wpis do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Oświaty Nr 9 [1946 r.]. Uprawnienia obejmują lata szkolne 1945/1946 i 1946/1947.

 

1946 – 1948

W 1947 r. następuje upaństwowienie szkoły jako Samorządowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Boernerowie. Nauka odbywała się w domach prywatnych. Gdy zaczynałam pracę w liceum w Boernerowie (1945 r.) mieściło się ono w willi na rogu ulic 1 - go Maja i Michała Sobczaka. Warunki lokalowe były naprawdę bardzo trudne, ale ciekawy personel nauczycielski, pełen zapału i wiary w młodzież; młodzież - patrząc dziś z perspektywy lat - miła, zdolna, [a także] rodzinna atmosfera panująca w szkole, pomagały w pracy.[Wspomnienia Marii Truskolaskiej]
Zaczęto marzyć o własnym budynku. Stowarzyszenie Przyjaciół Boernerowa i Rada Pedagogiczna Gimnazjum i Liceum z wielkim zapałem, przy poparciu całego społeczeństwa, zabrały się do zdobywania funduszów na budowę szkoły. Prawie co tydzień organizowano potańcówki, zebrania towarzyskie, przedstawienia szkolne na rzecz budowy szkoły. Wypuszczono cegiełki [po 100 i po 500 zł], zaczęto zwozić materiały, zdobyto stary barak [przekazany przez wojsko], kopano fundamenty, rozładowywano cegłę i inny budulec przy pomocy uczniów i nauczycieli oraz chętnych mieszkańców osiedla. [Wspomnienia nauczycielki, Heleny Janowskiej] Cegła pochodziła z rozbiórki, drzewo dostarczyło wojsko, piasek był na miejscu. Przy budowie pracowali bezpłatni robotnicy, jeńcy niemieccy, mieszkańcy osiedla i młodzież szkolna. W transporcie dopomógł Państwowy Monopol Spirytusowy. Dnia 5 X 1947 r. podpisano akt erekcyjny budowy gimnazjum i liceum w Boernerowie. Do nadzorowania całości robót został powołany Komitet w składzie: Franciszek Jara - przewodniczący, Stefan Nowosielski - sekretarz, Wacław Nowacki - skarbnik, Wacław Ściwiarski - przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Boernerowa, Jadwiga Markiewicz - dyrektorka gimn., zastępca przewodniczącego. Plany budynku sporządził bezinteresownie inż. Marian Osęka.[Fragment wspomnień zebranych przez przez Ewę Čečetkę-Cymerman]
Pamiętam bardzo uroczysty moment wmurowania kamienia węgielnego w fundamenty szkoły. Fundamenty te zostały wykonane w czynie społecznym przez młodzież i nauczycieli. Obecny budynek szkolny jest bardziej odsunięty od ul. Telewizyjnej, te "społeczne" fundamenty (z kamieniem węgielnym) znajdują się teraz pod boiskiem szkolnym. W 1948 r. stanęła szkoła [...] zbudowana własnym wysiłkiem, była bardzo droga nam wszystkim związanym ze szkołą. [Wspomnienia Heleny Janowskiej]
Ze sprawozdania z wizytacji przeprowadzonej w dniach 14 - 15 i 19 stycznia 1949 r.: Szkoła posiada własny budynek (barak drewniany, zewnątrz obmurowany) zawierający 6 sal szkolnych, salę rekreacyjną, 2 korytarze, kancelarię, gab. dyrektorki, pokój nauczycielski, świetlicę, szatnię, mieszkanie woźnej, 2 ubikacje.[...] Przy szkole duży plac ogrodzony siatką, przeznaczony na boisko i ogród. [Archiwum Główne Akt Nowych]

 

1950, styczeń

Dnia 14.01.1950 r. podpisano protokół zdawczo - odbiorczy [...]: W związku z upaństwowieniem Samorządowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Boernerowie Stowarzyszenie Przyjaciół Boernerowa przekazało Państwu - Ministerstwu Oświaty budynek drewniany, zewnątrz obmurowany [...]. Dyrekcja przekazała inwentarz, pomoce nauk., bibliotekę, akta i księgę kasową.
[Fragment wspomnień zebranych przez przez Ewę Čečetkę-Cymerman]

 

1952 – 1963

Budowa nowego budynku szkolnego (przy ul . 1 Maja 1, obecnie Thommego). 5 maja 1957 r. liceum przenosi się do nowego budynku; następuje połączenie ze szkołą podstawową i zmiana nazwy na "Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 24 w Warszawie Bemowie".
Moja praca w Liceum Nr 24 na Bemowie składała się z dwóch okresów: pierwszy - lata 1954 - 1959, kiedy byłam etatową nauczycielką języka francuskiego. Szkoła mieściła się wówczas w drewnianym, prymitywnym baraku, dość ciasnym, z ogrzewaniem węglowym. Drugi - lata 1959 - 1963, kiedy byłam dyrektorką szkoły jedenastoletniej, mieszczącej się w nowo wybudowanym gmachu na dużym placu pełnym zieleni. Okres pierwszy wspominam jednak lepiej, mimo prymitywnych warunków. Zespół nauczycielski był mniej liczny, co sprzyjało lepszemu zżyciu się, młodzieży było mniej, klasy były pojedyncze. Łatwiej było tę ilość młodzieży opanować, lekcje odbywały się tylko przed południem. Okres drugi, kiedy szkoła była przepełniona (bywały lata, kiedy było po pięć, sześć klas pierwszych), był bardzo trudny. Lekcje odbywały się od rana do godziny dziewiętnastej. Problemy wychowawcze i pedagogiczne były różnorodne, od spraw małych dzieci do maturzystów. Zespół nauczycielski składał się głównie z osób mieszkających na Bemowie lub na Kole. Nauczyciel mieszkający w Śródmieściu mógł bez trudu znaleźć pracę w centrum, a nie dojeżdżać tramwajem prawie godzinę. Były i plusy - możliwość urządzenia pracowni, zorganizowania stołówki, szkoła była otoczona zielenią, z możliwością wybiegania na pauzy. Gdyby nie brak odpowiednich sił nauczycielskich, istniałaby możliwość stworzenia ogrodu szkolnego (pomoc w nauczaniu biologii) oraz różnorodnych form wychowania fizycznego (duże boisko). Był dobrze zorganizowany gabinet lekarski, który prowadziła z dużą troskliwością dr Nowakowa, mając do pomocy wykwalifikowaną pielęgniarkę. [Wspomnienia Marii Trojanowskiej, styczeń 1996]

 

1963

Dyrekcja szkoły wobec problemów związanych z powiększającą się liczbą uczniów, wzrastającą ciasnotą, nauką na trzy zmiany - musiała podjąć starania o powiększenie przestrzeni nauczania. Klasy licealne przenoszą się na ulicę Połczyńską 56.

 

1964/1965

Następuje oficjalne rozdzielenie szkół. Od roku szkolnego 1964/1965 liceum, liczące wtedy 394 uczniów, staje się odrębną placówką oświatową - "XXIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie".

 

1965 – 1969

Wobec coraz większego napływu młodzieży budynek przy ulicy Połczyńskiej staje się za mały. Kolejna przeprowadzka - rok szkolny 1965/1966 profesorowie i młodzież witają w budynku przy ulicy Obozowej 60 (należącym do zajmującego większą jego część Liceum Pedagogicznego).
Na rok 1966 przypadają obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. W planie pracy szkoły znalazły się różne wytyczne dotyczące obchodów, m.in. apele (np. 1 Maja, 175 rocznica 3 Maja, rocznica urodzin Sienkiewicza, rocznica układu polsko-radzieckiego), zwiedzanie miejsc upamiętnionych w historii, imprezy sportowe, a także "nawiązania" na lekcjach języka polskiego i historii (przykładowe tematy i działania: Laicka interpretacja dziejów naszego narodu; obiektywny proces laicyzacji w świecie współczesnym; popularyzowanie wśród młodzieży naukowej, postępowej i laickiej interpretacji formowania się Państwa Polskiego i wydarzeń historycznych oraz pogłębianie znajomości rewolucyjnych przemian i osiągnięć Polski Ludowej w budownictwie socjalistycznym.[wg Książki protokołów; protokół z dnia 24.III.1966 roku]).

Czerwiec 1966 - kolejna przeprowadzka. Liceum na cztery lata przenosi się na ul. Ożarowską 71. Podstawówka nr 24 na Bemowie. Od 1965 r. XXIV LO. Przeprowadzki - egzamin wstępny zdawałam na Połczyńskiej, naukę zaczęłam na Obozowej, kończyłam na Ożarowskiej. Moja szkoła? Fartuchy, białe kołnierzyki, tarcze, krótko ostrzyżeni chłopcy, dziewczyny bez prawa malowania paznokci i farbowania włosów. Sprawdzanie obecności, wiadomości, białych kołnierzyków, tarcz, długości włosów, czystości rąk i czystości poglądów. Wspaniała, elegancka polonistka - Jadwiga Kafarska, uwielbiany fizyk - Jan Stanicki, przemiła i wymagająca rusycystka, Maria Branecka. Strach przed pytaniem przez ekscentryczną anglistkę, Julię Orzechowską. Porażki, sukcesy, nudy, szybkie "odrabianie" lekcji w tramwaju linii 20, niekiedy zatargi i złości, drobne absencje. Żywioł klasy pełnej indywidualności, trwała przyjaźń z Basią i Martą. Kabarety, recytacje, apele z okazji niezwykle ważnych, zrywanie się z obowiązkowych pochodów pierwszomajowych, prace społeczne zamiast lekcji (często coś porządkowaliśmy na wysypisku-gruzowisku, obecnym Moczydle). Wyciąganie nauczycieli na zajęcia do kolskiego lasku, bo mocno świeciło słońce. Zespół "bigbitowy" starszych i głośno grających kolegów, spotkania ze śpiewkami u Belki. Wycieczki, rejsy statkiem po Wiśle, bardzo częste wizyty w teatrze. Marzec 1968, trzymanie młodzieży w szkole "pod kluczem", ucieczka przez okno, Krakowskie Przedmieście, okrzyki pod pomnikiem Mickiewicza. Styczeń 1969, 100 dni do matury, najwspanialsze chwile przed balem, robienie dekoracji. Maj bardzo ciepły, wspólna nauka z Basią i Martą na polanie w bemowskim lesie. Matura. Rozdanie świadectw dojrzałości, wspaniały bal maturalny, potem... Szkoła uczennicy XXIV LO stawała się coraz bardziej mitem, w którym trudno szukać wielu faktów i osób zatartych w pamięci. Do XXIV LO wróciłam - jako polonistka - w 1977 roku. [Hanna Kocańda-Kołodziejczyk, luty 1996]

 

1971/1972

Powrót liceum na ulicę Obozową. Tym razem szkoła zajmuje cały budynek, uzyskując tym samym znakomite warunki do pracy i organizowania czasu wolnego uczniów. Opiekę naukową nad klasami matematyczno-fizycznymi obejmuje na kilka lat WAT. Profesorowie i wykładowcy tej uczelni prowadzą niektóre lekcje (m.in. fakultety matematyczne prowadzą profesorowie Roman Leitner i Wojciech Żakowski), szkoła otrzymuje pomoce naukowe, młodzież zwiedza pracownie WAT-u.
Anna Kłos zostaje finalistką Olimpiady Języka Rosyjskiego.

 

1972 /1973

Parę lat trwały prace nad wyborem patrona szkoły. Już w 1966 roku dyrektor Piotr Konopka polecił Radzie Pedagogicznej wybranie imienia; padły trzy propozycje: Maria Dąbrowska, Julian Marchlewski, Kazimierz Pułaski. W wyniku głosowania postanowiono, że liceum otrzyma imię Marii Dąbrowskiej. Decyzji tej nie wprowadzono w życie. Sprawa odżyła w 1971 roku (w 25 rocznicę założenia liceum, licząc od roku 1947, kiedy szkoła została upaństwowiona). Rada Pedagogiczna przyjęła wniosek prof. Heleny Grechowicz - propozycję nadania szkole imienia Cypriana Norwida. Starania o zaakceptowanie tego wyboru przez Kuratorium trwały dwa lata. W pierwszym wniosku o nadanie imienia, wysłanym 18 stycznia 1971 roku, dyrektor Irena Grycewicz pisała: W roku 1971 mija 25 lat od czasu założenia naszego liceum.[...] proponujemy nadanie naszej szkole imienia Cypriana Kamila Norwida. Postać Norwida, jednego z największych poetów w literaturze polskiej, a nawet światowej, wielkiego patrioty, myśliciela i artysty może odegrać w naszej pracy wychowawczej wielką rolę. [...] Szkoła nasza, przyjmując Jego imię, będzie się czuła zaszczycona i zobowiązana do lepszej pracy w myśl Jego hasła: "Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek". W odpowiedzi Kuratorium poinformowało: [...] iż nie wyraża zgody na nadanie w/w szkole imienia Cypriana Norwida, ponieważ imię to nadano już Szkole Podstawowej Nr 255. W pismie z 17 lutego 1971 pani Dyrektor prosi o powtórne rozpatrzenie propozycji XXIV LO. [...] Uważamy, że poeta ten zasługuje na wyjątkowe miejsce w naszym życiu kulturalnym i w związku z przypadającą w bieżącym roku 150 rocznicą urodzin i obchodami norwidowskimi zaplanowanymi w wielu krajach świata - nie widzimy przeszkód, by poza jedną szkołą podstawową Jego imienia w Warszawie nie mogła szkoła średnia dostąpić zaszczytu nazywania się imieniem Cypriana Kamila Norwida. W szkole średniej poezja Norwida jest reprezentowana w programie, uczniowie rozumieją już głębokie treści ideowe naszego wielkiego poety - myśliciela. Ponadto wśród naszej młodzieży w ciągu ostatnich dwu lat dokonano już znacznej pracy nad wyborem bohatera i młodzież wybrała Norwida spośród innych olbrzymią większością głosów. Uczniowie recytują Jego utwory, analizują Jego wiersze i większość zżyła się z myślą o Norwidzie - bohaterze szkoły. Ponownie nadeszła odpowiedź odmowna: [...] propozycja o nadanie Waszej szkole imienia Cypriana K. Norwida nie została zaakceptowana. W związku z powyższym Kuratorium prosi o wystąpienie w tej sprawie z nowym wnioskiem uzgodnionym z władzami Dzielnicy.(16.10.1971) Ostatecznie, po wielu interwencjach i wymianach pism urzędowych, w maju 1972 roku wyrażono zgodę na nadanie szkole imienia Cypriana Norwida.

 

7 października 1972 roku w obecności młodzieży, grona pedagogicznego, gości, m.in. ministra oświaty, gen. Sylwestra Kaliskiego i wybitnego znawcy twórczości Poety, Juliusza Wiktora Gomulickiego oraz wielu sympatyków liceum odczytany zostaje uroczysty akt nadania szkole imienia Cypriana Norwida. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego wręczyli dyrektor Irenie Grycewicz sztandar, na który uczniowie złożyli pierwsze ślubowanie.

 
Z ogromną radością wziąłem udział w Waszej pięknej
uroczystości Norwidowskiej i muszę wyrazić wielkie
zadowolenie, że Warszawa - która była kolebką intelektualną
Norwida - zyskała wreszcie szkołę, która za swego patrona
przyjęła właśnie tego genialnego, nowatorskiego poetę, który
zawsze mówił o sobie, że w części należy do przeszłości,
w części do teraźniejszości, ale w największym stopniu do
przyszłości. Oby jego świetny patronat i jego znakomicie
wyrażona definicja ojczyzny stały się i dla Waszego Liceum
zapowiedzią coraz piękniejszej przyszłości.
 
Juliusz Gomulicki, Warszawa, 7 października 1972 r.
wpis do Kroniki Szkoły

 

Podpis w Kronice Szkoły

 

 

1975

Krystyna Śmietańska bierze udział w Olimpiadzie Geograficznej III-go stopnia.

 

1977/1978

Rok obchodów 30 -lecia szkoły (liczonego od daty jej upaństwowienia). 24 września 1977 roku odsłonięte zostaje popiersie Norwida. Wśród gości są prof. Juliusz Gomulicki i autor rzeźby, Ferdynand Jarocha. Część artystyczna poprzedzona jest wystąpieniem dr W. Prussa z UW, a na zakończenie prof. Juliusz Gomulicki opowiada o swej pracy nad wydaniem dzieł Norwida (odtąd jesienią co roku organizowane są imprezy poświęcone Poecie).
W listopadzie 1977 roku, w ramach obchodów 60 rocznicy Rewolucji Październikowej, odbywa się sesja popularnonaukowa połączona z częścią artystyczną. Tytuły referatów: Rewolucja Październikowa a sprawa polska, Sytuacja pokojowa ZSRR w latach 1917-1971, Osiągnięcia nauki radzieckiej.

9 -10 grudnia 1977 roku w związku z nadaniem szczepowi 193 WD HSPS imienia Juliusza Dąbrowskiego odbywa się sesja popularnonaukowa poświęcona patronowi szczepu. Na uroczystość przybywa najbliższa rodzina Juliusza Dąbrowskiego.
1977 - Ireneusz Łazarski bierze udział w Olimpiadzie Chemicznej III-go stopnia, Marek Binda zostaje finalistą Olimpiady Astronomicznej, Jakub Jerzak laureatem Olimpiady Fizycznej i finalistą Olimpiady Matematycznej; 1978 - Arkadiusz Wszałkowski i Marzena Wysocka zostają finalistami Olimpiady Chemicznej.

 

1978/1979

24 września 1978 roku odbywa się uroczystość poświęcona patronowi. 18 listopada 1978 roku odbywa się sesja popularnonaukowa z okazji 60 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematy referatów: Warunki powstania niepodległego państwa polskiego, Walka sił postępowych z faszyzacją życia politycznego w latach 1926 - 1939, Budowa podstaw Polski w latach 1944 - 1947, Przemiany społeczne w PRL.

Włodzimierz Sobczak zostaje finalistą Olimpiady Chemicznej.

 

1979/1980

We wrześniu odbywa się sesja popularnonaukowa związana z 40 rocznicą agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Mirosław Baranowski zostaje laureatem V Olimpiady Wiedzy Technicznej

 

1980/1981

Rok szkolny 1980/81 to czas przemian nie tylko zewnętrznych, ale także w życiu szkoły, to czas ożywionego życia związkowego, podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania szkoły - poprzez usprawnienie zarządzania, humanizację stosunków międzyludzkich, podnoszenie poziomu kwalifikacji. Ważnym znakiem czasu jest uaktywnienie się młodzieży. 26 listopada 1980 roku odbywa się Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna w związku z uczniowską propozycją reformy samorządu szkolnego; przedstawiciele uczniów, tzw. Parlament, postulują m.in. chęć uczestniczenia w posiedzeniach rad pedagogicznych (szczególnie klasyfikacyjnych), wprowadzenie dni bez zadawania prac domowych, stworzenie większej liczby kół zainteresowań, zredukowanie apeli stale się powtarzających (1 Maja, rocznicy Rewolucji Październikowej), udział samorządu w rozliczeniach finansów komitetu rodzicielskiego, znowelizowanie podręczników języka polskiego, PNOS-u, historii. Niewiele z tych postulatów doczekało się realizacji.

Paweł Luźniak uczestniczy w Olimpiadzie Chemicznej III-go stopnia.

 

1981/1982

13 grudnia 1981r. wprowadzono stan wojenny. Zajęcia dla uczniów są (jak się później okazuje - na miesiąc) odwołane . Nauczycieli zobowiązuje się do pełnienia dyżurów w szkole. W przeddzień Wigilii nauczyciele spotykają się na opłatku, który tym razem ma charakter niezwykle uroczystego skupienia, rodzi poczucie szczególnej więzi, wspólnoty losów. Od tego czasu spotkania opłatkowe stają się trwałą tradycją szkoły.

13 stycznia 1982 r. odbywa się rada pedagogiczna, w czasie której przedstawione zostają zarządzenia MOiW w sprawie organizacji pracy szkół i placówek wychowawczych w czasie stanu wojennego.

 

1982/1983

Trwa stan wojenny. Szkołę dość często nawiedzają przedstawiciele powołanych w tym czasie organizacji, np. OKON-u (Obywatelskiego Komitetu Ocalenia Narodowego), PRON-u (Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego), mających zastąpić zakazane formy działalności.

Michał Różycki zostaje finalistą Olimpiady Języka Angielskiego.

 

1983/1984

Jesienią 1983 roku szkoła uroczyście obchodzi 100 rocznicę śmierci Cypriana Norwida oraz kolejną rocznicę nadania szkole imienia artysty.

Adam Osiecki zostaje laureatem Olimpiady Fizycznej, a Marta Radwańska otrzymuje III nagrodę w Konkursie Recytatorskim Poezji Współczesnej.

 

1984/1985

Ostatni rok pracy wieloletniej dyrektorki szkoły - Ireny Grycewicz.

Jesienią 1984 zamiast tradycyjnych obchodów rocznicy Rewolucji Październikowej odbywa się konkurs piosenki radzieckiej.

Krzysztof Rudnik zostaje finalistą Olimpiady Fizycznej. Artur Stefanowicz brał udział III etapie Olimpiady Matematycznej, został finalistą Olimpiady Fizycznej oraz laureatem konkursu "Życia Warszawy" - "Maturzyści 85"

 

1985/1986

Władze oświatowe wprowadzają do szkoły jako dyrektora Czesława Dobczyńskiego, uczącego wcześniej przysposobienia obronnego w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Chłodnej, zasłużonego działacza PZPR. Rok szkolny 1985/86 to czas niezwykle poważnego konfliktu między dyrektorem a Radą Pedagogiczną oraz młodzieżą, czego symbolicznym wyrazem jest "tajna studniówka", zorganizowana - mimo wyraźnego zakazu dyrektora - poza szkołą. W czerwcu, dzięki konsekwentnej postawie całego grona pedagogicznego, dyrektor Dobczyński zostaje odwołany.

Andrzej Leciejewski zostaje finalistą Olimpiady Fizycznej.

 

1986/1987

Dyrektorką szkoły zostaje Barbara Szewczyk, przedtem nauczycielka geografii w Zespole Szkół na Pradze. Praca jest bardzo trudna - awarie centralnego ogrzewania, mroźna, długotrwała zima zmuszają do skracania zajęć lekcyjnych, a nawet ich zawieszania. Sale języka polskiego i matematyki oraz biblioteka zostają zalane wodą z pękniętych rur i wyłączone na dłuższy czas z eksploatacji. W dniu awarii młodzież z klas czwartych przygotowująca dekoracje na studniówkę, spontanicznie ratuje biblioteczne książki. W czerwcu 1987 grupa uczniów wyjeżdża na dwa tygodnie do Moskwy. Jest to efekt wymiany z moskiewską szkołą nr 470; w lipcu na dwa tygodnie przyjeżdżają do Warszawy moskwianie (podróże powtarzają się w następnych latach - w 1988 i 1989 roku).

Na przełomie lipca i sierpnia w wyniku wymiany z Lycee Polyralend G.Colomb w Lure grupa młodzieży 'z Norwida' przebywa dwa tygodnie we Francji.

 

1987/1988

W kwietniu na teren szkoły wchodzi ekipa remontowa. Rozpoczynają się prace przy wymianie rur centralnego ogrzewania. Zajęcia lekcyjne odbywają się przy akompaniamencie huku młotów, w tumanach kurzu. Młodzież nie ma szatni. Ważny jest jednak efekt remontu - czysta, estetyczna i nareszcie ciepła szkoła. 10 marca 1988 r. z inicjatywy Ignacego Rudzińskiego, nauczyciela fizyki, sympatyka młodzieżowej turystyki wodnej i od dwóch lat jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej powstało Koło Ligi Morskiej (do 1988 roku odbyło się dziesięć pełnomorskich rejsów po Morzu Bałtyckim i Północnym z udziałem blisko 100 uczniów. Rejsy żeglarskie stały się znacznym składnikiem tradycji szkolnych).

Iwona Ząbkowicz zostaje finalistką Konkursu Matematycznego.

 

1989/1990

Dyrektorem zostaje mianowany nauczyciel matematyki w XXIV LO, Ryszard Wojciechowski. W roku następnym, w związku ze zmianą trybu obsadzania stanowisk kierowniczych, podejmuje wyzwanie i staje - z powodzeniem - do konkursu na dyrektora.

Michał Cyrański zostaje finalistą Konkursu Chemicznego na Wydziale Chemicznym PW, a Olgierd Świerzewski otrzymuje nagrodę za scenariusz pt. "Dom nad Fiordem" (przedstawienie wystawione w Teatrze Ochoty na scenie debiutu) oraz uczestniczy w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym III-go stopnia.

 

1990/1991

Jesienią 1990 r. grupa nauczycieli i uczniów jedzie na zaproszenie kowieńskiego chóru nauczycielskiego "Elegia" na Litwę. "Elegia" przyjeżdża dwukrotnie w 1991 roku, a na Litwę z krótką wizytą jedzie grupa nauczycieli XXIV LO.

Michał Młotek zostaje finalistą Konkursu Chemicznego na Wydziale Chemicznym PW.

 

1991/1992

Rozpoczyna naukę klasa o profilu dziennikarskim (program autorski Barbary Rybińskiej). Z "Karty tematycznej": W bloku humanistycznym obok korelacji programów języka polskiego i historii proponujemy wprowadzenie wykładów z historii sztuki, elementów filozofii i etyki oraz zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego z elementami naukoznawstwa. Chcemy również wprowadzić w tej klasie zajęcia praktyczne, w czasie których uczeń w sposób ciekawy, niekonwencjonalny będzie mógł wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. W pierwszej klasie chcemy, aby uczniowie poznali dziennikarstwo prasowe i sami też tworzyli gazetę szkolną. W klasie drugiej próbowalibyśmy zająć się dziennikarstwem radiowym, zaś w trzeciej - telewizyjnym. W dorobku klasy (matura 1995) odnajdziemy m.in. audycje radiowe, widowiska teatralne, np. "Pokaz mody" na motywach "Antygony w Nowym Yorku" J. Głowackiego, "Sen nocy letniej" Szekspira, "Samotny jak nikt" wg scenariusza B. Wachowicz, informatory o szkole, artykuły drukowane w profesjonalnej prasie ("Rzeczpospolita", "Życie Warszawy", "Bajtek").

We wrześniu grupa młodzieży jedzie do Bonn, w tym samym miesiącu z rewizytą przyjeżdżają uczniowie Ernst-Moritz Arndt-Gymnasium z Bonn. Wymiana z Niemcami staje sie ożywiona; w latach 1991 - 1994 "Norwidowcy" czterokrotnie jeżdżą do Mosbach, goszcząc u siebie również czterokrotnie młodzież z Niemiec. Katarzyna Jagła zostaje finalistką XXII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Francuskiego.

 

1992/1993

Rozpoczyna naukę klasa o profilu teatralnym (program autorski Henryki Jasrzębskiej). Pierwszy rok to ciągłe wyjścia do teatru. A gdy już się napatrzyliśmy, przyszła kolej na nas samych. Pod czujnym okiem wychowawczyni przygotowaliśmy "Pocieszne wykwintnisie" Moliera. Rozpoczęliśmy przygotowania do drugiego spektaklu o zupełnie innej tematyce, mianowicie "Twenty minutes to go" (montaż poetycki). Zaczęliśmy zbierać materiały do pracy dyplomowej (nt. wybranego twórcy polskiej sceny). Ciągle rozwijaliśmy sztukę aktorską, teatralną, przygotowaliśmy samodzielne przedstawienie pod tajemniczym tytułem "Oni", aktorskie etiudy. Po raz pierwszy wystąpiliśmy na prawdziwej scenie w teatrze "Ochoty" - wystawiliśmy "20 minut do końca". "Pigmalion" - nasze kolejne przedstawienie; wystartowaliśmy w I Jesiennym Przeglądzie Teatrów Szkolnych; zdobyliśmy II nagrodę. Przygotowaliśmy "Ramajanę", jawajską epopeję, wykorzystując do tego oryginalne lalki. Można by pomyśleć, że będziemy dyplomatami - aby pogłębić wiedzę o teatrach "egzotycznych" odwiedziliśmy szereg ambasad: Egiptu, Korei Północnej, Chin. Wyjazd do Kairu. To było chyba nasze największe przeżycie - piramidy, wielbłądy, ciężka praca na warsztatch teatralnych, trema. Potem przyjechali goście z Egiptu, przez tydzień staraliśmy się pokazać w jak najlepszym świetle polską tradycję i kulturę teatralną. Przed nami matura, a za nami? Przez te wszystkie lata staliśmy się sobie bardzo bliscy. Smutno będzie odchodzić z tej szkoły... [ Karolina Szymczyk, klasa IV, luty 1996 ]

W listopadzie 1992 została utworzona Sala Cypriana Norwida (projekt i realizacja: Hanna Kocańda-Kołodziejczyk, Ewa Sołtan) spełniająca różne funkcje: reprezentacyjne, a także miejsca zajęć i spotkań. Zdjęcia i dokumenty dotyczące życia i twórczości Norwida udostępniły Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza i Biblioteka Pedagogiczna w Warszawie. Skopiowano wiele materiałów, m.in. prace plastyczne Norwida. Sporządzono m.in. kalendarium życia i twórczości oraz drzewo genealogiczne rodziny artysty. Przy urządzaniu sali, kształt ostateczny uzyskała w grudniu 1993 roku, bardzo pomogli uczniowie z klasy IV d. 1 czerwca 1993 r. odbyły się pierwsze w historii powojennej Warszawy regaty uczniów w kategorii dwójek ze sternikiem pomiędzy II LO im. S. Batorego i XXIV LO im C. Norwida połączone z festynem nad Wisłą (5 listopada 1994 roku doszło do pierwszych w historii stolicy regat pomiędzy tymi samymi szkołami, tym razem w kategorii "ósemek" - na wzór słynnych regat Cambridge-Oxford. 21 czerwca 1995 roku w wioślarskich regatach "ósemek" spotkały się osady trzech warszawskich liceów: im. S. Batorego, J. Zamoyskiego i C. Norwida. Wyścig zakończył się zwycięstwem uczniów z Batorego).

 

1993/1994

Rozpoczynają naukę klasy kulturowe (program autorski zespołu polonistek) i informatyczne.

Klasa o profilu kulturowym to przede wszystkim zwiększona liczba godzin języka polskiego, a głównym jej problemem jest brak czasu. Można rzec, że chroniczny. Najchętniej zrezygnowałoby się z reszty przedmiotów, a dobę przedłużyło o trzy - cztery godziny. Trudno zrealizować cały bogaty w zagadnienia program, gdy w planie sześciu polskich tygodniowo (tylko? aż?) zawsze widać dylemat - wybrać przewagę literatury, czy też poszerzyć temat malarstwa, teatru, filmu? [...] Jednym z ciekawszych punktów programowych tego rodzaju klasy są lekcje muzealne (Muzeum Narodowe, Muzeum Literatury...), wizyty w galeriach, redagowanie i wydawanie "pisma kulturowego" oraz możliwość spotykania się w czasie zajęć z tzw. ludźmi kultury - związanymi bądź z działalnością pisarską, bądź to z teatrem, a także z filmem. To, co odróżnia klasę kulturową od innych klas to wielopłaszczyznowa struktura jej programu. Pisanie scenariuszy i scenopisów, wprowadzenie dramy, badanie różnych motywów na przestrzeni wieków oraz wpływów epok minionych na współczesną poezję i prozę, a także inne działania są również na stałe wpisane w ideę poszerzania "kulturowości" uczniów. [Klara Sielicka, klasa III, luty 1996]

 

1994/1995

Komisja Humanistyczna organizuje 24 - 28 października "Dni Norwidowskie", w ramach których odbywają się różne imprezy - konkursy wiedzy o Norwidzie, plastyczny, wieczór poezji, widowisko teatralne "Samotny jak nikt", ślubowanie klas pierwszych, wydany jest też specjalny numer pisma szkolnego "Bez tytułu"; od tej pory "Dni Norwidowskie" mają być tradycją szkoły.

W marcu 1995 roku młodzież z klasy teatralnej wyjeżdża na zaproszenie studentów i profesorów kairskiej Akademii Sztuk Pięknych na tydzień do Egiptu.

 

1995/1996

Jesienią 1995 klasa teatralna gości przez tydzień profesorów i studentów z Kairu. Dni Norwidowskie urozmaicone są konkursem recytatorskim, ogłoszony zostaje również konkurs na interpretację tekstów poety (rozstrzygnięty w styczniu 1996). Ważnym wydarzeniem schyłku 1995 r. jest reaktywowanie Samorządu Szkolnego, poprzedzone szumną kampanią wyborczą. W przeddzień ferii zimowych szkołę zaludniają karnawałowi przebierańcy - uczniowie i niektórzy nauczyciele; zabawa połączona jest z wyborem najciekawiej przebranych postaci.

12 - 13 kwietnia 1996 roku odbywają się obchody 50-lecia XXIV Liceum połączone ze zjazdem absolwentów. Ważnym akcentem stało się powołanie Fundacji Wychowanków i Przyjaciół XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida.

 

1996/1997

W szkole zaczyna działać sieć komputerowa. Przyjęty zostaje nowy regulamin szkoły (w obradach Rady Pedagogicznej uczestniczyli uczniowie; odbyła się wspólna debata). Warszawska Jesień Poezji stała się okazją do spotkania z Martą Berezowską i Tadeuszem Oszmiańskim. Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami, w październiku, po raz drugi organizujemy „Dni Norwidowskie”. W programie przewidziano: I etap konkursu „Życie i Twórczość Cypriana Norwida”, prezentację prac wyróżnionych w konkursie na „Interpretację plastyczną utworów Norwida”, sesję naukową poświęconą patronowi szkoły – „Świat wartości Cypriana Norwida”, konkurs recytacji tekstów Cypriana Norwida. Laureaci konkursu wystąpią również w Domu Kultury Nauczyciela z okazji Dni Seniora.

Uczniowie uczestniczą w wykładach z sozologii na Uniwersytecie Warszawskim i z chemii na Politechnice Warszawskiej (taka forma zajęć będzie kontynuowana w następnych latach).

Dużo podróżujemy: do Włoch, Grecji, Słowacji, a także bliżej, do Puszczy Kampinoskiej, w Pieniny, Beskid Żywiecki i w Góry Świętokrzyskie, do Krakowa i Czarnolasu. Kolejny sezon wioślarski na Wiśle. IV Wielki Wyścig Wioślarski z udziałem osad z liceum Norwida, Batorego, Sowińskiego, Limanowskiego.

 

1997/1998

Jesień, to już tradycyjnie spotkania z poezją. W Sali Norwidowskiej na wieczorze poetyckim swoje prace prezentują studenci i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego. Gościmy również Teresę Boguszewską i Danutę Błaszak. Z wykładem „Literatura współczesna” przyjeżdża Jan Tomkowski. Kolejne „Dni norwidowskie” to: rozstrzygnięcie konkursu na „Interpretację plastyczną utworów Norwida”, konkurs „Życie i twórczość C. Norwida”, konkurs recytacji poezji Cypriana Norwida, spotkanie z Barbarą Subko z Pracowni Słownika Języka Norwida Uniwersytetu Warszawskiego. Spektakl „Polały się łzy...” na motywach twórczości Mickiewicza i dziejów młodości poety przygotowała klasa IV c pod opieką Agnieszki Wasilewskiej. 11 grudnia odbywa się I Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Cypriana Norwida dla Szkół Ponadpodstawowych. Po raz pierwszy, do konkursu organizowanego przez szkołę od trzech lat, zaproszono młodzież innych szkół. Inicjatorką imprezy była Maria Rybińska. Udział wzięło 41 uczniów z 26 szkół z Warszawy i okolic.

Szkołę odwiedza ambasador Chin. Z tej okazji klasa I a przygotowuje montaż słowno­muzyczny – poezja chińska. Odbywa się też spotkanie z Martą Trojanowską, absolwentką japonistyki, która opowiada o japońskim teatrze Nõ, prezentuje kostiumy i maski. Cykl zajęć dla młodzieży przeprowadza aktor Janusz R. Nowicki. Po raz pierwszy organizujemy dzień otwarty dla ośmioklasistów. Obejmuje on spotkanie z dyrekcją, zwiedzanie pracowni, oglądanie szkolnych kronik. Promujemy się również na zewnątrz. W ramach Targów Książki Szkolnej – „Edukacja 98” w PKiN odbyła się prezentacja szkół ponadpodstawowych.

 

1998/1999

Nowelizacja ustawy oświatowej została przyjęta przez Sejm. Klasy I będą zdawały w 2002 r. Nową Maturę (później okaże się, że w 2002 roku przystąpią do niej jedynie chętni). Programy nauczania do użytku szkolnego będzie zatwierdzał dyrektor. W szkole trwa remont, przede wszystkim wymieniana jest instalacja CO. Gruntownie odnowiona i ponownie urządzona zostaje Sala Norwidowska. Zaczyna funkcjonować strona internetowa liceum. Modernizuje się pracownia informatyczna W październiku klasa III a z p. M. Rybińską odbywa warsztaty programowe w Zakopanem.

Po raz pierwszy gościmy młodzież i nauczycieli z Izraela. Te wizyty staną się coroczną tradycją w naszym liceum. Z okazji Warszawskiej Jesieni Poezji uczniowie spotykają się z Witem Jaworskim i Jerzym Tomaszkiewiczem. W Sali Norwidowskiej zajęcia warsztatowe z analizy poezji C. Norwida, prowadzą doktoranci z Pracowni Słownika Języka Norwida UW – Anna Kadyjewska i Tomasz Korpysz. Profesor Jadwiga Puzynina wygłasza wykład „Wartości a język”. Ryszard Kapuściński przyjmuje zaproszenie młodzieży naszego liceum. Uroczyście obchodzimy Rok Mickiewiczowski. Referaty wygłaszają zaproszeni goście, z wykładem na temat Mickiewicza przybywa również Tomasz Łubieński. Zespół z Teatru Adekwatnego wystawia bajki A. Mickiewicza. Uczniowie także inscenizują fragmenty utworów Poety (organizacja obchodów Wanda Kulikowska i Agnieszka Wasilewska).

II Warszawski Konkurs Recytatorski Poezji Cypriana Norwida dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych wzbogaca się o nową kategorię – śpiewania poezji Norwida...

Do rozlicznych tradycji naszego liceum dołącza kolejna – dni językowe, podczas których atrakcjami są m.in.: spotkania z poezją rosyjską, spektakle w języku angielskim, bufety z przekąskami kuchni francuskiej, skecze i quizy na znajomość mapy Niemiec.

Dwie grupy teatralne naszej szkoły biorą udział w II Młodzieżowych Spotkaniach Małych Form Teatralnych „Pokaż się” organizowanych przez Staromiejski Dom Kultury. Wystawiają spektakle „Sonata księżycowa” i „Ewa”. „Ewa” otrzymuje II nagrodę.

 

1999/2000

Wchodzimy w pierwszy rok reformy oświaty (strukturalna i programowa). Otwieramy dodatkową klasę I przyjmując uczniów zdających do LO im. J. Dąbrowskiego. 29 października podejmujemy uchwałę o wewnątrzszkolnym systemie oceniania. Przygotowane są dwie wystawy plastyczne: „60 rocznica wybuchu II wojny światowej” i „Starożytność” (organizacja Halina Lenczowska). Z okazji Warszawskiej Jesieni Poetyckiej gościliśmy poetów z Bytomia, Lwowa i Opawy (m.in. Elżbietę Kroszczyńską, Józefa Szostakowskiego, Jana Stanisława Smalewskiego). Uczniowie klasy II c prowadzą lekcje matematyki pod hasłem „Powrót do przeszłości”. Wystawiono sztukę, w której wątki mitologiczne połączone zostały z klasycznymi problemami starożytnej matematyki.

W październikowym Tygodniu Norwidowskim zaplanowane zostały: sesja naukowa – „Norwidowa wizja chrześcijaństwa i chrześcijanina” (prowadzenie Tomasz Korpysz z Pracowni Słownika Języka Norwida na UW), szkolny konkurs recytacji poezji C. Norwida, ślubowanie klas pierwszych oraz koncert z dedykacją z okazji święta Edukacji Narodowej (występują laureaci konkursów recytacji Poezji Norwida z lat ubiegłych – uczniowie i absolwenci naszej szkoły).

18 października w czasie spotkania integracyjnego w Szkole Podstawowej nr 317 wystawiamy „Lokomotywę integracji”. W szkole trwają akcje charytatywne na rzecz niepełnosprawnych, chorych, domów dziecka – kl. I a z prof. Renatą Czosnecką przekazała Domowi Samotnej Matki i Dziecka „Malwa” artykuły piśmiennicze zakupione za zebrane w klasie pieniądze. Każdego roku wspieramy schronisko na Paluchu.

W styczniu klasa II b bierze udział w spotkaniu noworocznym poświęconym twórczości Słowackiego w Towarzystwie Przyjaciół Czterech Kontynentów. Młodzież przedstawiła montaż poetycki poświęcony Słowackiemu.

190 rocznica urodzin i 150 rocznica śmierci Juliusza Słowackiego stają się okazją do zorganizowania wieczoru poetycko-muzycznego i sesji naukowej. Wykłady wygłaszają: Eligiusz Szymanis – „Kordian w perspektywie genezyjskiej” i Małgorzata Nesteruk – „Poetycki pojedynek Słowackiego z Mickiewiczem” (przygotowanie Wanda Kulikowska i Agnieszka Wasilewska). 14 lutego gości w naszym liceum Biskup Piotr Jarecki.

Dzień wiosny w Norwidzie to okazja do wspólnej zabawy uczniów i nauczycieli. Odbywają się konkursy na najciekawsze przebranie uczniów i najzabawniej przebranego nauczyciela, koncert w wykonaniu uczniów, rozdawane są, tradycyjne już, Cyprianki. Uczniowie naszego liceum biorą udział w imprezie zorganizowanej pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP „Zostań championem. Sport tak – narkotyki – nie” w Wodnym Parku obok Warszawianki.

Maj przynosi kolejną wystawę – „Książka wydana w drugim obiegu”. Zaprezentowanych zostało ok. 30 wydawnictw podziemnych z książkami o różnorodnej tematyce – literatura piękna polska i obca, historia, raporty, biuletyny itp. Wykład inauguracyjny wygłosił Piotr Matywiecki. „Musica Medii Aevi” – sesja z cyklu „Muzyka wszystkich epok” poświęcona jest tym razem szeroko rozumianej kulturze muzycznej średniowiecza. W przededniu zakończenia roku szkolnego odbywa się impreza promująca zdrowo spędzone wakacje. W szkole rozwieszone zostały plakaty antynikotynowe. W nieformalnych palarniach proponowano owoce. Działał punkt pomiaru ciśnienia. Odbył się koncert zespołu gitarowego i turniej piłki nożnej drużyn klasowych. Już po raz czwarty klasa z rozszerzonym językiem francuskim przystąpiła do egzaminu DELF.

 

2000/2001

Młodzi głosują – symulacja wyborów prezydenckich 2000. 28 września w naszej szkole odbywa się debata zorganizowana przez Samorząd Szkolny. Gościmy przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów na Prezydenta. Piotr Iwanicki, zdobywca pucharu świata w tańcach towarzyskich na wózkach, zatańczył specjalnie dla kolegów ze swojej szkoły.

Z powagą obchodzimy 60 rocznicę zbrodni katyńskiej. Jest wystawa publikacji, ilustracji oraz fragmentów tekstów, montaż słowno-muzyczny – „Katyń – Golgota Wschodu”, referaty pisanych przez młodzież na konkurs katyński oraz wykład Sławomira Błażewicza – dyrektora Muzeum Katyńskiego. Oglądamy film dokumentalny „Zbrodnia Katyńska” (organizacja Agnieszka Wasilewska). Warszawskie konkursy norwidowskie otrzymują wspólną nazwę „Bliżej Norwida”. Przeprowadzenie projektu „Bliżej Norwida 2000” było możliwe dzięki grantom edukacyjnym Gminy Warszawa Centrum. W lutym otrzymujemy grant na kontynuację programu.

Odbywa się koncert „Muzyka i poezja” w wykonaniu laureatów i wernisaż prac plastycznych zakwalifikowanych na wystawę. Samorząd XXIV LO „adoptuje” krokodyla kubańskiego, deklarując miesięczną wpłatę w wysokości 100 zł. na konto Fundacji Rozwoju Ogrodu Zoologicznego.

Kolejna sesja naukowa z historii muzyki – „Muzyka renesansu” – referaty przygotowane pod kierunkiem Edyty Truszczyńskiej wygłaszają uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. 23 kwietnia z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka szkolna organizuje kiermasz taniej książki. Jeździmy na wycieczki tematyczne po Warszawie, Mazowszu, Wileńszczyźnie. Odbywa się unijny ogólnopolski konkurs „Europa w szkole” pod opieką Barbary Wojciechowskiej. Słuchamy wykładów z matematyki przygotowanych przez Grażynę Świątek. Kolejny raz młodzież uczestniczy w wykładach na Politechnice Warszawskiej i Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Nadal zbieramy „zielone punkty” – wymiana zużytych tonerów na sprzęt komputerowy (opieka Jolanta Wójcik). Ukazują się gazetki „Sztukmistrz” i „Dekadent”. Realizowany jest grant Gminy Centrum – „Biblioteka – szkolne centrum informacji z pracownią multimedialną”. Rozpoczynamy Rok Norwidowski. Wdrażamy grant edukacyjny „Bliżej Norwida 2001”: warsztaty dla uczniów i nauczycieli ze szkół województwa mazowieckiego.

 

2001/2002

Oczyszczona została elewacja budynku. Nastąpiła gruntowna przebudowa szatni. Powstało boisko do piłki koszykowej, siatkówki i ręcznej. Oddano do użytku Halę Sportową „Koło” wybudowaną na boisku naszej szkoły. W dniach 11 – 17 września delegacja naszego liceum (poczet sztandarowy, finalistka konkursu norwidowskiego w kategorii analizy i interpretacji – Emilia Zieniuk, nauczycielki współorganizatorki Roku Norwidowskiego w XXIV LO – Hanna Kocańda-Kołodziejczyk, Ewa Sołtan, dyrektor – Ryszard Wojciechowski) bierze udział w obchodach norwidowskich zorganizowanych przez Instytut Dziedzictwa Narodowego Norwida. Bierzemy udział w festiwalu naukowo-artystycznym Norwid bezdomny. Na tydzień przed wyborami do Sejmu i Senatu organizujemy debatę przedwyborczą i symulację wyborów parlamentarnych. Przedstawiciele sztabów wyborczych prezentują programy swoich partii. W szkolnych prawyborach zwycięża Platforma przed koalicją SLD­UP oraz Samoobroną. 17 i 18 września odbywa się pilotażowa matura wg nowych zasad, z matematyki i języków obcych. Zespół „Polskie Korzenie” ze Lwowa przyjeżdża do nas z koncertem „Muzyka narodów świata”. Plonem konkursów jest profesjonalne wydawnictwo z pracami finalistów konkursu literackiego i plastycznego oraz płyta CD z nagraniami występów laureatów w Paryżu. Organizowane są wycieczki klasowe Mazowieckimi śladami konkursów recytacji i śpiewania. 23 – 25 listopada – I Zlot Szkół Imienia Norwida.

Grudzień to tradycyjnie miesiąc akcji charytatywnych; zbierane są pieniądze, zabawki, odzież, artykuły piśmiennicze, kosmetyki. W tym roku „Świąteczne Pogotowie” przekazuje pieniądze Fundacji Dzieciom – „Zdążyć z pomocą”. Zebrano 2132,89 zł. Samorząd XXIV LO gości nauczycieli ze Lwowa i Kijowa. Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne „Kalejdoskop” wystawia dla klas trzecich spektakl „Upojony wyobraźnią”. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Koncercie X Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszej szkole odbywa się piękny koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu Męskiego Zespołu Muzyki Cerkiewnej pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka. Koło teatralne pod opieką p. H. Jastrzębskiej wystawia dla nauczycieli i rodziców „Ożenek” Gogola (otrzyma za ten spektakl wyróżnienie w VI Konkursie Kryształowej Kuli). Wystawa książek prezentuje tym razem „Podręczniki z dawnych lat” - ponad 100 pozycji; wydań polskich i obcych, najstarsze z XVII w. (przygotowanie Ewa Sołtan, Agnieszka Wasilewska). Szkoła prezentuje się na targach edukacyjnych w hali wystawowej przy ul. Prądzyńskiego.

Realizujemy program „Korespondencja sztuk” – zakładający rozwijanie wrażliwości estetycznej, kształcenie i zachęcanie do twórczego kontaktu z różnorodnymi tworzywami sztuki. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych wprowadzających do tworzenia baz danych, w warsztatach etymologicznych i redakcyjno-wydawniczych, lekcjach muzealnych, odbywali wycieczki po okolicy, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami. Kontynuujemy działania norwidowskie: delegacja młodzieży z prof. Ewą Zakrzewską bierze udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Norwida na Nowym Świecie; agencja artystyczna Ars Verbum prezentuje widowisko złożone z utworów Cypriana Norwida – „Nie miecz, nie tarcz - bronią Języka Lecz arcydzieła!”; uroczyście otwieramy, wypożyczoną naszej szkole przez Muzeum Literatury wystawę fotograficzną „Norwid 2001’ – z Montmorency na Wawel”. W naszej szkole odbyła się również „nowa matura” z języka angielskiego dla uczniów XXX LO, XL LO, XLV LO i naszych (trzech uczniów ”Norwida” decyduje się na „nową maturę”). Nasi uczniowie biorą udział w uroczystości upamiętniającej wolne wybory królewskie na Woli przy obelisku „Electio viritim” i w widowisku historycznym (elekcja Stefana Batorego) w parku Moczydło. Odbywa się dzień sportu (mistrzostwa szkoły w piłce halowej oraz siatkowej chłopców i dziewcząt). Samorząd prowadzi akcję charytatywną na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Złączone ręce”. W ciągu całego roku braliśmy udział w wielu wycieczkach: do Francji, na Litwę i Ukrainę, po Mazowszu i Małopolsce oraz w edukacyjnej - do Świerku. Uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki korzystając z wykładów i prelekcji.

Zajęliśmy pierwsze miejsce w Warszawie w programie „Zielone punkty” – uzbierano na nowy komputer. 1 lipca biblioteka zostaje przeniesiona (z dużą pomocą młodzieży) do sali nr 15 i dawnej siedziby samorządu. Rozpoczyna się generalny remont.

18 sierpnia zmarł nasz uczeń Mateusz Dąbrowski.

 

2002/2003

Mamy klasy starego i nowego systemu. Klasy pierwsze – nowe liceum, klasy drugie i trzecie – stare.

Trwają remonty rozpoczęte w czasie wakacji z dużym opóźnieniem (m.in. klatka schodowa i biblioteka).

22 września zmarła nasza koleżanka, polonistka, długoletnia nauczycielka i absolwentka Norwida – Janina Skrobot.

Odbywa się spotkanie młodzieży z kandydatami na Prezydenta Warszawy. Zaproszenie przyjęli m.in.: Zbigniew Bujak, Henryk Dzido, Julia Pitera, Antoni Macierewicz. Przeprowadzamy symulację wyborów.  Pierwsze miejsce zajmuje Julia Pitera. 12 listopada, po bardzo długiej przerwie, biblioteka wraca do wyremontowanych i przebudowanych pomieszczeń. Zakupione zostały nowe szafy i regały. Do dyspozycji uczniów są dwa komputery. Organizujemy kolejną edycję konkursów „Bliżej Norwida”.  W styczniu klasa III d z wychowawczynią Grażyną Świątek, wyjeżdża do Soliny. Jest to pierwsza w historii naszego liceum i, jak się okaże, do tej pory jedyna, „biała szkoła”. Odbywają się tam lekcje matematyki i języka angielskiego, nauka jazdy na nartach, a wieczorem zajęcia integracyjne. Zaczynamy obchodzić Walentynki (przedstawienie kl. I f „Pogadajmy o miłości”, recytacje wierszy o miłości i piosenki). Luty przebiega pod hasłem promocji szkoły. Tradycyjny już dzień otwarty dla gimnazjalistów gromadzi mnóstwo zainteresowanych. Spotkanie z dyrekcją w sali gimnastycznej odbywa się w dwóch turach. Podczas targów edukacyjnych „Perspektywy 2003” otrzymaliśmy dyplom za zorganizowanie ciekawego stoiska i mobilną promocję szkoły. Organizujemy „Dzień Europejski”. Klasy prezentują poszczególne kraje Unii Europejskiej poprzez wystawy, teatrzyki, quizy, muzykę, pokazy i stoiska z przysmakami kuchni regionalnych.

Tegoroczna akcja „Złączone ręce” ma na celu zebranie pieniędzy na pompki insulinowe dla dzieci. Samorząd organizuje pokaz walki rycerskiej i prezentacje makiet wojennych, klasy I b i I f – przygotowują stoiska z własnymi wypiekami, klasa I e sprzedaje kartki świąteczne, klasa III b wystawia fragmenty „Ślubów panieńskich”. Zebrano 2534,85 zł. . Uczennice II a (inicjatorka Anna Kaleta-Kunert) angażują się w akcję ratowania koni przeznaczonych na rzeź, udaje im się znaleźć sponsorów i uratować jednego konia. W czasie Konferencji Młodzieży i Nauczycieli Warszawy, Małych Miast i Wsi gościmy delegacje z Augustowa, Chorzeli, Działoszyna, Kłobucka, Kołobrzegu.

Zbliża się 120 rocznica śmierci Cypriana Norwida. Delegacja naszego liceum uczestniczy w sesji naukowej, zorganizowanej przez Krakowski Ośrodek Kultury im C.K. Norwida, w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie konferencji naukowej – „Obywatel Norwid” w Liceum w Łochowie – uczniowie występują z programem artystycznym „Jeśli ma Polska...” (przygotowany pod kierunkiem Agnieszki Wasilewskiej i Marii Rybińskiej) inaugurującym sesję. Drugiego dnia delegacje klas pierwszych i trzecich biorą udział w wykładach. W przededniu 120 rocznicy śmierci Poety kl. I f pod kierunkiem Ewy Zakrzewskiej wystawia spektakl „O tym, który chciał odpowiednie dać rzeczy słowo”. Kolejna edycja konkursu „Norwid wszystkim znany”. Słuchamy wypowiedzi na temat życia naszego Patrona i oglądamy „żywe” portrety Norwida. Zwyciężył Kamil Wolak. Uczniowie z Anną Rzewuską i Marią Szczęsnowicz organizują obchody Dnia Ziemi. Odbywają się wykłady o tematyce ekologicznej, konkurs na sałatkę i strój ekologiczny. W sali informatycznej pokazano prezentację „H2O – pusty związek chemiczny, a tak wiele właściwości”.

 

2003/2004

We wrześniu organizujemy II Zlot Szkół im. Norwida.

Proponujemy: spotkania integracyjne przy herbacie, kawie i ciastach wypiekanych przez nauczycieli i młodzież naszej szkoły; warsztaty dla nauczycieli i uczniów prowadzone przez Stanisława Falkowskiego, Tomasza Korpysza, Ewę Szczeglacką; spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Wola – Andrzejem Borkowskim – honorowym patronem II Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Imienia Norwida; specjalnie dla młodzieży – rozgrywki sportowe w hali i dla wszystkich – zwiedzanie kościoła św. Katarzyny na Służewcu, spotkanie z księdzem Józefem Majem; spacer po Warszawie; obrady nad utworzeniem „federacji szkół”; „Dzień Norwida w Korczewie na Podlasiu nad Bugiem” ( uroczystość w kaplicy miejscowego kościoła, gawęda Barbary Wachowicz, zwiedzanie pałacu, spacer po parku, wizyta w Gimnazjum im. C. K. Norwida w Korczewie); dyskotekę i obrady nauczycieli – podsumowanie zlotu; mszę świętą „norwidowską” w kościele parafialnym. Największy sukces zjazdu to powołanie Federacji Ponadgimnazjalnych Szkół imienia Norwida.

W październiku dostajemy zaproszenie do udziału w Święcie Szkoły w IV LO im. C.K. Norwida w Białymstoku. Otrzymaliśmy statuetkę „Cypriana” w kategorii „Przyjaciel szkoły”.

Jesień tradycyjnie obfituje w działania na rzecz innych. Nasi wolontariusze pomagają podczas mistrzostw sportowych osób niepełnosprawnych „Sprawni-Razem”. Prowadzona jest akcja charytatywna na rzecz schroniska na Paluchu oraz „Góra grosza”. Ochotnicy oddają honorowo krew. (opiekun Renata Czosnecka). Mikołajki w Domu Dziecka w Dębinkach organizuje kl. I e. Jadą z prezentami zakupionymi za pieniądze zebrane ze sprzedaży ciast, wiozą też odzież, pościel, artykuły gospodarstwa domowego pochodzące ze zbiórki przeprowadzonej w szkole (opiekun Dorota Samojluk). Organizujemy imprezy związane z osobą Jana Pawła II: wystawienie „Tryptyku Rzymskiego” Karola Wojtyły (opiekun Agnieszka Wasilewska), wystawę „Nasze spotkania z Papieżem” (przede wszystkim książki, ale również materiały audiowizualne, zdjęcia i różnorodne pamiątki, niekiedy bardzo osobiste). Tegoroczna studniówka odbywa się w Hotelu Bristol. Gimnazjalistom proponujemy w czasie dnia otwartego i na Targach Edukacyjnych 6 klas pierwszych (dziennikarską, dwie językowe, matematyczno-geograficzną, matematyczno­-fizyczną, biologiczno-chemiczną). Po raz kolejny gościmy zespół „Polskie korzenie” ze Lwowa. Pierwszego dnia wiosny spotykamy się na tradycyjnym już rozdaniu „Cyprianków”, bawimy się na „Weselu u Kasi i Jędrka” (imprezie przygotowanej przez nauczycieli).

Mamy kolejną piękną tradycję – Dzień Ziemi. Oprócz wykładów, konkursów, quizów, fascynujący „Taniec żywiołów” i cieszący się ogromnym zainteresowaniem pokaz „mody z odzysku”. (Imprezę przygotowały Anna Rzewuska, Teresa Stępień i Dorota Liziniewicz) 20 maja rozpoczynają się matury ustne – ostatnie według starych zasad. Klasa II b pod kierunkiem prof. Jastrzębskiej wystawia, dla uczniów i rodziców, spektakl „Dla Ciebie Polsko”. Maturzystów żegnamy programem artystycznym – kabaretem przygotowanym pod kierunkiem Ewy Zakrzewskiej. Bierzemy udział w plenerze malarskim „Miejsce młodzieńczych przeżyć Norwida” i konkursie krasomówczym w Dębinkach. Imprezę organizuje liceum Norwida z Radzymina. W szkole mamy wystawę pokonkursową prac plastycznych związanych z XXVIII Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach (organizacja p. Renata Czosnecka). Mijający rok obfitował w wycieczki: dziesięciodniowy wyjazd językowy do Wielkiej Brytanii (organizacja Katarzyna Gierałtowska i Dorota Liziniewicz), wycieczka po Beskidzie Śląskim, do Łodzi, Lwowa, Białowieży, na Majdanek, warsztaty dziennikarskie w Korczewie (prowadzenie Maria Rybińska). Klasy uczące się języka angielskiego oglądały spektakle w tym języku; dzięki współpracy z The Teaching Theatre Company. Braliśmy udział w Festiwalu Nauki: wykładach z fizyki, biologii i geografii w PAN i na uczelniach warszawskich. Uczniowie kl. IV b i IV c z p. Dorotą Samojluk i Dorotą Czyżewską uczestniczyli w konferencji w IPN – „Polskie Państwo Podziemne”. Odbył się konkurs „Ojczyzna Polszczyzna” (opieka Henryka Jastrzębska) i kolejna edycja konkursu dla klas pierwszych – „Norwid wszystkim znany”. Za „Zielone punkty” zakupiono drukarkę laserową. Przyjęty został perspektywiczny Plan Rozwoju Szkoły na lata 2004 – 2006. W całej Warszawie rekrutacja do klas pierwszych odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

2004/2005

Jesteśmy wstrząśnięci tragedią w Biesłanie. Samorząd szkolny prowadzi zbiórkę pieniędzy na pomoc dla dzieci i rodzin, które ucierpiały podczas ataku na szkołę. Zebrano 418,10 zł. Z koncertem „Memory”, zadedykowanym ofiarom tragicznego zamachu występuje w naszej szkole duet artystów ze Lwowa.

W konkursach „Bliżej Norwida 2004” bierze udział 139 osób z 60 szkół z całej Polski.  Nowością jest folder z pracami uczniów – laureatów konkursów i obrazami malarzy profesjonalistów. Wydarzeniem stycznia jest festiwal teatralny przygotowany przez kl. II b i p. H. Jastrzębską. Oglądamy 5 spektakli: fragmenty „Zemsty”, „Ich czworo”, „Bzik tropikalny”, montaż poetycki „Wszystko to, co było” oraz autorskie „Rozumni szałem”. „Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej”, prowadzony w naszej szkole kończy 113 uczniów (organizacja Renata Czosnecka).

Wiosną, od wielu już lat przyjmujemy nauczycieli i młodzież, uczestników Konferencji Młodzieży i Nauczycieli Warszawy, Małych Miast i Wsi. W tym roku przyjeżdżają do nas delegacje z Praszki, Raciechowic, Chełma oraz Ziębic. Kolejna, czwarta, edycja akcji honorowego krwiodawstwa.

7 kwietnia – trwa żałoba po śmierci Papieża Jana Pawła II. Cała społeczność „Norwida” uczestniczy w Mszy Świętej za duszę Ojca Świętego w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy. Do szkoły wracamy w Marszu Milczenia. 18 kwietnia rozpoczynają się egzaminy pisemne „nowej matury”. Nauczyciele pracują w tzw. zespołach nadzorujących, również w III LO im. gen. J. Sowińskiego.
Organizujemy debatę na temat konstytucji europejskiej – „Zostań ambasadorem konstytucji europejskiej”. Uczestniczą uczniowie i goście z MSZ, Komisji Europejskiej, Centrum Edukacji Europejskiej. Po zakończeniu debaty odbywa się referendum i głosowanie za przyjęciem konstytucji. 76.4% głosowało na tak (opieka Aneta Pawlak, Maria Rybińska). Na korytarzu szkolnym swoje prace plastyczne prezentuje Magda Zbyrowska. 27 czerwca otrzymujemy wyniki „nowych matur”. Wszyscy zdali! (na Woli taki sukces osiągnął jedynie „Norwid” i „Kopernik”).

W trakcie tego roku szkolnego: Gościliśmy Zofię Kunert i Andrzeja Kunerta (dyskusja na temat Powstania Warszawskiego i projekcja filmu ich autorstwa). Realizowany był projekt „Sprawiedliwy wśród narodów świata” – p. Dorota Czyżewska. Warsztaty IPN – „Śladami holocaustu” (Dorota Czyżewska). Uczestniczyliśmy w Festiwalu Nauki (m.in. w zajęciach w laboratorium fizyki Politechniki Warszawskiej). Uczniowie kl. II d przygotowali maszynę wodną i uczestniczyli w turnieju organizowanym w Poznaniu (opieka Teresa Stępień). Odbyły się wycieczki tematyczne do Muzeum Techniki (opieka – Elżbieta Fink-Finowicka i Barbara Wojciechowska) oraz do Narodowego Banku Polskiego (opieka Katarzyna Marasik-Burek). Uczestniczyliśmy w organizowanych przez Instytut Francuski warsztatach „Lektura prozy i poezji” i zajęciach nt. „Historii książki” w MDK Muranów. Wzięliśmy udział w programie „Tolerancja” we współpracy z SGH (cykl warsztatów prowadzonych przez studentów amerykańskich uniwersytetów dla uczniów naszej szkoły). Klasa dziennikarska odbyła spotkanie w redakcji „Polityki” (opiekun Ewa Zakrzewska). Lekcje w Ogrodzie Botanicznym – kl. II f – p. Maria Szczęsnowicz. Trwała akcja „Makulatura z serduszkiem”. Pieniądze wpłacono na Fundację TVN – „Nie jesteś sam” (opieka Anna Rzewuska, Katarzyna Gierałtowska).

 

2005/2006

Sześćdziesiąty rok pracy naszego liceum.

Jesteśmy zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród im. Norwida do Zamku Królewskiego. W Muzeum Porczyńskich odbywa się koncert z okazji rocznicy urodzin Cypriana Norwida, zorganizowany przez Komitet Budowy Pomnika C. Norwida. Obchodzimy Dzień fizyki –uczniowie wygłaszają wykłady, prezentują multimedialne pokazy (organizacja Elżbieta Fink-Finowicka).

Uczestniczymy w dwóch wyjazdach edukacyjnych do Norwegii i Walii. Jak co roku klasy trzecie pielgrzymują do Częstochowy w intencji dobrze zdanej matury.. Sprzedaż prowadzi kl. I e. Konkursy „Bliżej Norwida” wzbogacają się o nową kategorię – fotograficzną – „Polskie ślady Cypriana Norwida. Klasy dziennikarskie poznają pracę mediów od środka. Zwiedzają studio Jedynki Polskiego Radia, oglądają studio telewizyjne, uczestniczą w programie Macieja Orłosia – „Przyjaciele”, 11 grudnia otrzymaliśmy długo wyczekiwane komputery do pracowni informatycznej i biblioteki (projekt współfinansowany przez Unię Europejską. 6 stycznia klasy maturalne bawią się na studniówce w Hotelu Sobieski. Po powrocie z ferii samorząd organizuje akcję charytatywną na rzecz poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Katowicach. Klasa II g z p. M. Rybińską zaprasza na spektakl z okazji 14 lutego, dedykowany Janowi Pawłowi II za jego dobroć i cały pontyfikat naznaczony miłością do bliźniego. „Wspomnienie ks. Jana Twardowskiego” przygotowała również z M. Rybińską klasa I e. W obecności uczniów innych klas zaprezentowano sylwetkę twórczą poety. W Urzędzie Dzielnicy Warszawa Wola, na „Forum gazetek szkolnych” spotykają się redaktorzy szkolnych periodyków.

 

2006, 24 marca

Jubileusz 60-lecia naszej szkoły.

Rozpoczynając uroczyste obchody 50-lecia liceum, 12 kwietnia 1996 r. Dyrektor Ryszard Wojciechowski powiedział: A kiedy za 10, 15, czy 25 lat następny dyrektor i społeczność szkolna zechcą świętować kolejny jubileusz, będą mieli ułatwione zadanie przyjmując jako punkt odniesienia dzisiejsze święto. Obecni zaś tu uczniowie, z perspektywy czasu ocenią na ile przygotowaliśmy ich do dorosłego, aktywnego życia. I jestem przekonany, że będzie to ocena pozytywna. W 60-lecie wchodzimy w innej rzeczywistości, w zreformowanym liceum, w odmienionym budynku szkolnym. Powita jednak gości ten sam Dyrektor, a z nim 20 nauczycieli, którzy 10 lat temu świętowali półwiecze XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida.

 
 
Hanna Kocańda Kołodziejczyk, Ewa Sołtan (autorki kalendarium do roku 1996)
Ewelina Sobczyszczak (redakcja kalendarium - lata: 1997-2006)
 
Perspektywy certyfikat
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: sekretariat@norwid.waw.pl
sekretariat.lo24@eduwarszawa.pl
Promethidion - Norwid